Renovuok vonios kambarį su Geberit - taisyklės | Geberit Lietuva

Akcijos „Renovuok vonios kambarį su Geberit ir atgauk dalį išlaidų“ taisyklės

1. Organizatorius


1.1. GEBERIT UAB (juridinio asmens kodas: 304607082, reg. buveinės adresas: Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r.) (toliau – „Organizatorius“) organizuoja akciją „Renovuok vonios kambarį su Geberit ir atgauk dalį išlaidų“, kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Taisyklės yra viešai skelbiamos Organizatoriaus interneto svetainėje www.geberit.lt (toliau – „Svetainė“).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs Svetainėje.

2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis


2.1. Akcija vyksta nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

3. Akcijos dalyviai


3.1. Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus Taisyklių 3.2. ir 3.3. punktuose numatytas išimtis, bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.
3.2. Akcijoje negali dalyvauti GEBERIT UAB įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais suprantama sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas..
3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 (keturiolika) metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.

4. Registracija


4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje, dalyviai privalo atlikti šiuos veiksmus: 4.1.1. akcijos laikotarpiu bet kurioje iš Svetainėje nurodytų ir akcijoje dalyvaujančių prekybinių vietų įsigyti Geberit prekinio ženklo vonios kambario prietaisų už ne mažiau, kaip 600 €. (visą prekybos vietų žemėlapį/sąrašą Lietuvoje rasite čia) 4.1.2. akcijos laikotarpiu užpildyti specialią akcijos anketą Sveitainėje, papildomai įkeliant: 4.1.2.1. vonios kambario nuotrauką prieš renovaciją. 4.1.2.2. vonios kambario nuotrauką po renovacijos, kad būtų aiškiai matomi naujai sumontuoti Geberit vonios kambario prietaisai. 4.1.2.3. Geberit prietaisų įsigijimą patvirtinantys pirkimo dokumentai. 4.2. Vienas Akcijos dalyvis Akcijoje dalyvauti gali neribotai.

5. Pinigų grąžinimas


5.1. Akcijos sąlygas įvykdęs asmuo turi galimybę susigrąžinti šias sumas: 5.1.1. Perkant Geberit prietaisų už 600 – 1199 EUR sumą (įskaitant PVM): į sąskaitą grįžta 50 EUR 5.1.2. Perkant Geberit prietaisų už 1200 – 2399 EUR sumą (įskaitant PVM): į sąskaitą grįžta 100 EUR 5.1.3. Perkant Geberit prietaisų už 2400 – 5999 EUR sumą (įskaitant PVM): į sąskaitą grįžta 200 EUR 5.1.4. Perkant Geberit prietaisų už daugiau nei 6000 EUR sumą (įskaitant PVM): į sąskaitą grįžta 500 EUR

6. Atsiėmimas


6.1. Akcijos sąlygas įvykdžiusiam asmeniui pinigai bus pervesti į akcijos anketoje nurodytą asmeninę banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo registracijos ir visų duomenų pateikimo datos.
6.2. Akcijos dalyvis yra atsakingas už pateiktos informacijos tikslumą ir teisingumą. Organizatoriams iškilus klausimų dėl akcijos dalyvio pateiktų duomenų tikslumo, su akcijos dalyviu bus susisiekta elektroniniu paštu. Jei laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Organizatoriaus laiško gavimo neatsako į Organizatoriaus užklausą – prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.
6.3. Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (imtinai) Akcijos dalyvis turi teisę bet kada pareikšti Organizatoriui, kad atsisako dalyvavimo Akcijoje. Tokį atsisakymą Akcijos dalyvis privalo pareikšti raštu šiose Taisyklėse nurodytu Organizatoriaus adresu.

7. Ginčų nagrinėjimo tvarka


7.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
7.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu sales.lt@geberit.com
7.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

8. Asmens duomenų apsauga


8.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius (Geberit UAB). Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Akcijos dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.
8.2. Dalyvaudamas Akcijoje, asmuo išreiškia savo sutikimą dėl jo asmeninių duomenų naudojimo šioje Taisyklių dalyje nurodytais būdais. Laimėtojas taip pat sutinka, kad jo asmeninius duomenis Organizatorius naudotų informavimo apie Akcijos rezultatus tikslu.
8.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
8.4. Akcijos dalyvis patvirtina, kad yra supažindintas su teise žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. pašto adresu sales.lt@geberit.com. Akcijos dalyviai taip pat turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius savo asmens duomenis.

9. Atsakomybė


9.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

10. Mokesčiai ir kitos išlaidos


10.1. Visus už Akcijos pinigų grąžinimo mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.
10.2. Organizatorius neatlygina Akcijos laimėtojui jo patirtų su prizo atsiėmimu susijusių išlaidų.

11. Kitos sąlygos


11.1. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
11.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti prizų įteikimo tvarką. Apie prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.geberit.lt. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
11.4. Prizas į kitus daiktus nėra keičiamas. Už neatsiimtą prizą dalyviui nėra atlyginama.
11.5. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje www.geberit.lt.
11.6. Akcijos dalyvis, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir dalyvaudamas Akcijoje, patvirtina, jog supranta, kad ši Akcija nėra loterija Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo prasme.
11.7. Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: sales.lt@geberit.com